HOC BJELOLASICA d.o.o.

BJELOLASICA d.o.o.

Stečajni upravitelj društva HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681 dana 17. kolovoza 2020. godine

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

  1. Imovina stečajnog dužnika se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda te se prodaje cjelina Pod branom čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 1.700.000,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati) iznosi 388.905,47 kn.

  1. Uvjeti prodaje:

  1. Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda za kupnju imovine Pod branom – NE OTVARATI “. Ponuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 25.kolovoza 2020. godine. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac. Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

  2. Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, mail adresa, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod   Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR4224840081106932650, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju imovine Pod branom». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 25.kolovoza 2020. godine.

  3. Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.

  4. Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 01.rujna 2020. godine.

  5. Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected]

III. Procjembeni elaborati:

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti od stečajnog upravitelja Tomislava Đuričin na telefon broj 099/807-0782 od 8,00-15,00 sati svakog radnog dana te na mail [email protected]