HOC BJELOLASICA d.o.o.

BJELOLASICA d.o.o.

Stečajni upravitelj društva HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681 dana 15.ožujka 2021.godine

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

  • Imovina stečajnog dužnika se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda, te se prodaje suvlasnički dio od ¼ nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Karlovcu, zk.odjel Ogulin, k.o Jasenak, zk uložak broj 137, kat. Čestica 2727 oranica košarica u košarici ukupne površine 1365 čhv. Procijenjena vrijednost suvlasničkog dijela od ¼ na ime HOC Bjelolasica d.o.o. u stečaju iznosi 113.500,00 kn.Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati)iznosi113.500,00 kn.

  • Uvjeti prodaje:

  1. Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja s naznakom „ponuda za kupnju imovine HOC Bjelolasica doo u stečaju – NE OTVARATI “. Ponude za kupnju nekretnina trebaju prispjeti u ured stečajnog upravitelja najkasnije do 19. ožujka 2021. godine u 15 sati. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac. Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
  2. Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, mail adresa, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR4224840081106932650, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju imovine HOC Bjelolasica doo u stečaju». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 19.ožujka 2021. godine.
  3. Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.
  4. Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 26. ožujka 2021. godine.
  5. Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected]

PROCJEMBENI ELABORAT O TRŽIŠNOJ VRIJEDNOSTI NEKRETNINE